“Монголын үнэт цаасны биржийн бүртгэлийн журам”-ын холбогдох шаардлагыг хангасан, хувьцаа гаргах сонирхолтой аливаа этгээд дараах үе шаттайгаар Биржид бүртгүүлнэ.

Биржид бүртгүүлэх үе шат:

   


 БББ1 - Бүртгэлийн баримт бичиг 

Бүртгэхийг зөвшөөрсөн шийдвэр гарсны дараах үе шат:

Үнэт цаас гаргагч нь Биржид бүртгэгдсэний дараа дор дурдсан арга хэмжээг авна. 

   

 

МҮЦБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрийн санал, сэтгэгдэлээ бидэнтэй хуваалцана уу. Таны саналыг бид үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах болно.

Wildcard SSL