Тооцооны гишүүнтэй холбоотой онцгой нөхцөл байдал   Зах зээлийг нийтэд нь хамарсан онцгой нөхцөл байдал

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 87-р зүйлд заасан нөхцөл байдал үүссэн.

Харилцагчийн төлбөрийн үүргийг гүйцэтгэх, батлан даах боломжгүй болсон.

Барьцаа хөрөнгийн доод шалгуурыг хангахгүй болсон.

Биржийн гишүүнчлэлийн шалгуур, шаардлагыг хангахгүй болсон бол гишүүнтэй холбоотой онцгой нөхцөл байдал үүссэн гэж үзнэ.

 Үнэт цаасны зах зээлийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь эрсдэлд оруулах нөхцөл байдал болон байгалийн гамшигт үзэгдэл, олон нийтийг хамарсан үймээн, ажил хаялт, цахилгааны саатал, техникийн саатал зэргийг ойлгоно.

 

Онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Бирж холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу аливаа арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.

 

 

 

 

 

МҮЦБ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрийн санал, сэтгэгдэлээ бидэнтэй хуваалцана уу. Таны саналыг бид үйл ажиллагаандаа тусган ажиллах болно.

Wildcard SSL